ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als lid van Thorani (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Thorani te Deventer, ingeschreven bij KVK onder nummer 69921865, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Thorani behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website:

www.thorani.nl

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (waaronder ook mondelinge overeenkomsten) tussen Thorani en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Thorani en de betreffende cliënt zijn overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de (mondelinge) overeenkomst.

1 INSCHRIJVING ALS CLIËNT

1.1. De inschrijving bij Thorani geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor aanvang van de massage sessies, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend.

1.2. De ingeschreven cliënt is zich ervan bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Thorani. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

1.3. De cliënt is zich er van bewust dat deze overeenkomst betrekking heeft op preventieve (sports)massage.

2 DUUR EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving/ondertekening en is geldig voor onbepaalde tijd zoals schriftelijk is overeengekomen. 

2.2 De overeenkomst kan worden beëindigd met in acht-neming van één kalendermaand opzegtermijn. 

3 BETALING

3.1 Thorani

3.1.1. De cliënt zal de 20e van elke kalendermaand per email een digitale factuur ontvangen. De tussen Thorani en de cliënt overeengekomen kosten zijn inclusief 21 procent btw. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

– Thorani plant in overeenstemming met de cliënt de dagen en tijdstippen af wanneer er de massage sessie ondergaan wordt.

Afzegging van Thorani massage sessies:

3.1.2.A) Als de cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de sessie van de betreffende cliënt doorberekend. 

  1. B) Bij afzegging van een sessie binnen 24 uur (zonder geldige reden, te bepalen door de masseur van Thorani wordt deze sessie doorberekend.
  2. C) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de sessie niet doorberekend.
  3. D) De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak met desbetreffende masseur van Thorani.

4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 herinneringen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een herinnering, heeft de cliënt 7 dagen om de factuur te voldoen. 

4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Thorani worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Thorani de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de masseurs van Thorani van de partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.2. Geschillen tussen de masseurs en de cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van het desbetreffende arrondissement. 

6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Thorani (indien nodig, eigen huisarts raadplegen)

6.2. De cliënt verklaart bij deze massages te ondergaan uit vrije wil en op eigen risico.

6.3 De cliënt verklaart Thorani niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na de massage.

6.5. De cliënt verklaart Thorani op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de massages verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en massages.

6.7. De cliënt verklaart de adviezen van de masseurs van Thorani strikt te volgen om de kans op blessures en letsel te verkleinen en/of te voorkomen.

6.8. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de massage dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Thorani.

De cliënt verklaard hierbij op de hoogte te zijn van alle bovengenoemde punten en tekent voor akkoord.

Volledige naam cliënt:                 Geboortedatum:                Datum ondertekening:                 Handtekening;

 

 

—————————–                  —————————–            —————————–               ————————–

Contact

Vraag snel een afspraak via
06 48 71 06 27
info@thorani.nl

Wegens de nieuwe privacy wet AVG is er geen contact formulier aanwezig op deze site.

*Thorani stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen buiten de massages om. Thorani gaat uit van een gezond en fit persoon. De behandelingen zijn ingesteld ter preventie van eventuele blessures. Dit concludeerd echter niet dat deze niet vooralsnog voor zouden kunnen komen.